មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត

Get a summary and reviews on មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត

Rating star
N/A
|
Rating star
4 (193 reviews)

Share on social media

About the Business

មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត offers you general care, treatment and healing services in Tuol Kok, Cambodia.

Location

Phnom, Yuthapol Khmemarak Phoumin Blvd, Penh

Information last updated: June 16, 2023

Reviews on មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត

Start your review of មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត.

Select your rating

Review must be at least 20 characters!

Overall rating of មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត on OnMend

Frequently Asked Questions about មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត

Where is the មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត situated at?

មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត is situated at Phnom, Yuthapol Khmemarak Phoumin Blvd, Penh.

Found incorrect information?

Featured hospitals nearby: