មន្ទីរពេទ្យ​សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ​សែនសុខ

Get a summary and reviews on មន្ទីរពេទ្យ​សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ​សែនសុខ

Rating star
N/A
|
Rating star
3.9 (40 reviews)

Share on social media

About the Business

មន្ទីរពេទ្យ​សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ​សែនសុខ offers you general care, treatment and healing services in Tuol Kok, Cambodia.

Location

អគារលេខ ៩១-៩៦ វិថី ១៩៨៦ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ

Information last updated: June 16, 2023

Reviews on មន្ទីរពេទ្យ​សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ​សែនសុខ

Start your review of មន្ទីរពេទ្យ​សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ​សែនសុខ.

Select your rating

Review must be at least 20 characters!

Overall rating of មន្ទីរពេទ្យ​សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ​សែនសុខ on OnMend

Frequently Asked Questions about មន្ទីរពេទ្យ​សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ​សែនសុខ

Where is the មន្ទីរពេទ្យ​សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ​សែនសុខ situated at?

មន្ទីរពេទ្យ​សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ​សែនសុខ is situated at អគារលេខ ៩១-៩៦ វិថី ១៩៨៦ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ.

Found incorrect information?

Featured hospitals nearby: